Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden de rechten en verplichtingen beschreven van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED en haar klanten in
verband met het leveren van LYCAMOBILE diensten en de verkoop van mobiele telefoons.

1. DEFINITIES

Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED een Overeenkomst sluit. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED: Lycamobile Distribution Limited, P.O. Box 10573, Dublin, Republic of Ireland Netwerk: het netwerk voor draadloze telefonie. LYCAMOBILE Dienst of Dienst: de dienst waarbij de Klant gebruik maakt van het Netwerk voor het directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken. TOGGLE SIM-kaart of SIM-kaart: een prepaid voorgeprogrammeerde kaart met een microprocessor. TOP UP Voucher: een multifunctionele voucher met een 11 digit code. De Klant kan het tegoed op de voucher inwisselen tegen verschillende producten zoals mobiele beltijd en sport nieuws van TEAMTalk.com LIMITED Producten: LYCAMOBILE SIM-kaart of SIM-kaart, LYCAMOBILE TOP UP Voucher en TEAMTalk.com sport nieuws. Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED aan de Klant. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomstTOGGLE Klantenservice: klantenservice waar de Klant terechtkan met al zijn/haar vragen over de TOGGLE Dienst, te bereiken onder 1200 (EUR 0,20 per minuut) met eenTOGGLE telefoon of onder 0900-0400 410 (EUR 0,20 per minuut) met een andere telefoon.

2. DIENST EN VERPLICHTINGEN

2.1 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is uitsluitend verplicht tot het verschaffen van de middelen die nodig zijn voor het goed functioneren van de TOGGLE Dienst. Uitsluitend LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED bepaalt welke technische middelen nodig zijn om onder optimale omstandigheden toegang te verkrijgen tot deze Dienst. Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie, die tot stand komt op basis van de overdracht van radiosignalen. Als zodanig kan deze worden gehinderd door externe bronnen of belemmeringen inherent aan gebouwen, beplanting of terreingesteldheid en kan een perfecte overdracht niet te allen tijde op alle locaties worden gegarandeerd. De kwaliteit van deTOGGLE Dienst is ook afhankelijk van de kwaliteit van de mobiele telefoon die de Klant gebruikt. De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en de PUK-code (persoonlijke ontsluitingssleutel) zijn gekoppeld aan de TOGGLE SIM-kaart. Instructies voor het gebruik van deze codes kunnen als gevolg van nieuwe technologie veranderen en worden toegelicht in de bij de mobiele telefoon behorende gebruikershandleiding. De Klant dient al het nodige te doen om zijn/haar PIN- en PUK-codes geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk kwaadwillig of onjuist gebruik dat het gevolg is van het opzettelijk, onbewust of toevallig mededelen van deze codes of het overdragen van zijn/haar SIM-kaart.

De Klant wordt hierbij gewezen op het duidelijk aanwezige risico van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ongeluk dat is veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig.

De Klant wordt hierbij gewezen op de mogelijke storing die een mobiele telefoon kan veroorzaken in bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparaten, apparatuur in vliegtuigen etc. Het is derhalve van groot belang, dat de instructies van personen die verantwoordelijk zijn voor die apparatuur strikt worden nageleefd. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van die instructies.

Het is beleid dat LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet opzettelijk de verbinding zal verbreken tijdens gesprekken, mits het tegoed voor de gesprekken toereikend is. Het is echter mogelijk dat de verbinding tijdens gesprekken wordt verbroken vanwege oorzaken waarop LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geen invloed heeft, bijvoorbeeld overmacht, een storing aan de verbinding, een technologisch gebrek of een menselijke fout.
De Klant erkent dat, hoewel er alles aan wordt gedaan om een ononderbroken Dienst te garanderen, LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of ongemakken, geleden door de Klant als gevolg van handelingen door een distributeur, met inbegrip van fraude en bedrog en/of niet-betaling. In dergelijke situaties dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detaillist van wie de SIMkaart of deTOGGLE TOP UP Voucher is gekocht.

3. DE SIM-KAART

3.1 De TOGGLE SIM-kaart is een prepaid-kaart die wordt gebruikt door deze in een goedgekeurde handset te plaatsen. De TOGGLE SIM-kaart blijft de exclusieve eigendom van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED. Voor beltarieven zie de affiches en/of de website www.togglemobile.nl.

3.2 Indien deTOGGLE SIM-kaart gedurende een periode van 3 maanden niet actief wordt gebruikt voor uitgaande gesprekken en/of uitgaande SMS berichten (de “geldigheidsperiode”), wordt de SIM-kaart bevroren.

3.3 Nadat de SIM-kaart is bevroren heeft de Klant 1 maand de tijd om de SIM-kaart op te waarderen. Indien de Klant binnen deze 1maand de SIM-kaart opwaardeert en weer van de Dienst gebruik maakt, dan wordt het ingevolge artikel 2.3 bevroren tegoed gereactiveerd en kan de Klant weer bellen, gebeld worden en SMS berichten ontvangen en verzenden zoals gebruikelijk.

3.4 Indien de Klant de SIM-kaart niet binnen 1 maanden na de geldigheidsperiode opwaardeert, verliest de Klant:

  • het niet gebruikte tegoed;
  • zijn/haar specifieke telefoonnummer. DeTOGGLESIM-kaart wordt definitief geblokkeerd voor verder gebruik.

4 TOP UP Voucher

4.1 Tijdens de geldigheidsperiode kunnen klanten hunTOGGLE SIM-kaart opwaarderen met eenTOGGLE TOP UP Voucher.

Indien de opwaardering plaatsvindt voor het einde van de geldigheidsperiode of binnen 3 maanden na de geldigheidsperiode, wordt het tegoed dat op het moment van de opwaardering nog niet is gebruikt, opgeteld bij het tegoed van de TOGGLE TOP UP Voucher.

4.2 Elke keer dat de klant de TOGGLE SIM-kaart opwaardeert, wordt de geldigheidsperiode met 6 maanden verlengd onder de bovenstaande voorwaarden.

4.3 De TOGGLE TOP UP Voucher is een multifunctionele voucher en kan worden ingewisseld tegen verschillende diensten, waaronder beltijd voor de Lycamobile Mobiele diensten en TEAMTalk.com LIMITED diensten.

4.4 De TEAMTalk.com LIMITED dienst kan worden opgeroepen door met gebruik van de TOGGLE SIM-kaart te bellen naar het TEAMTalk.com telefoonnummer, zoals vermeld staat op de TOGGLE TOP UP Voucher. Alle aan deze dienst verbonden kosten zullen worden verrekend met het LYCAMOBILE tegoed.

5 AANPASSINGEN

5.1 Indien LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED desmatige omstandigheden of de organisatie van de TOGGLEDienst het noodzakelijk maken, kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de technische kenmerken van haar diensten aanpassen. De Klant heeft geen recht op vergoeding voor het vervangen of aanpassen van de communicatieapparatuur die noodzakelijk is wegens verandering van het Netwerk.

5.2 Persoonlijke gegevens van de Klant, gespreksinformatie en telefoonnummers worden opgeslagen in de bestanden van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED en worden gebruikt door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED of namens deze door derde partijen om de TOGGLEMOBILE Dienst te verlenen, voor administratie- en informatiedoeleinden in het kader van de relatie met de klant, voor voorlichtings- of reclamecampagnes verband houdend met de producten of diensten verleend door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED. Wat de voorlichtings- of reclamecampagnes voor de door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED uitgebrachte producten betreft, kan de Klant die niet wil dat er door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED in het kader van directe commerciële activiteiten met hem/ haar contact wordt opgenomen, LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED te allen tijde, kosteloos, verzoeken om op een voor dat doel ingestelde lijst te worden geplaatst. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is verantwoordelijk voor de verwerking. Via een verzoek voorzien van datum aan unsubscribe@togglemobile.nl, kan de Klant die zijn/haar identiteit aantoont, van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de op hem of haar betrekking hebbende persoonlijke informatie ontvangen en indien die informatie niet correct is, deze kosteloos laten corrigeren.

6 BUITENGEBRUIKSTELLING

6.1 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen wanneer de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen, die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden.

6.2 Buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De buitengebruikstelling eindigt wanneer LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED vaststelt dat de Klant alsnog zijn/ haar verplichtingen is nagekomen. Aansluitkosten zijn voor rekening van de Klant.Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.3 Indien LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de Overeenkomst beëindigingen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED komen te vervallen.

7 AANSPRAKELIJKHEID VAN LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED

7.1 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED draagt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de LYCAMOBILE SIM-kaart, de TOGGLETOP UP Voucher, de mobiele telefoon en de TEAMTalk.com LIMITED dienst.

7.2 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van gesprekken of berichten.

7.3 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van tussenkomst door een derde partij.

7.4 Onder geen enkele omstandigheid kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte of  materiële schade, zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van klanten, verlies of schade van data en verlies van contracten.

7.5 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED wijst alle verantwoordelijkheid van de hand in het geval van verlies, diefstal, frauduleus of verkeerd gebruik van deTOGGLE SIM-kaart door de Klant. Bovendien vergoedt LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geen tegoeden die door een andere partij zijn gebruikt en kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van diensten die aan deze SIM-kaart verbonden zijn.

7.6 Indien de Klant schade lijdt vanwege storing in het Netwerk of vanwege tekortkoming in de uitvoering van de Dienst, is LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED alleen aansprakelijk in het geval van directe schade als gevolg van:

Dood of lichamelijk letsel met een maximum van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximum van EUR 5.000 per benadeelde;
Een handelen in strijd met de artikelen 374, 374 (a) en 375 van het Wetboek van Strafrecht met een maximumbedrag van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 5.000 per benadeelde;
Het door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet juist of onjuist verstrekken van gegevens, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens van klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen die verband houden met die gegevens, tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 3.000 per benadeelde.

7.7 Indien meer dan één vordering ontstaat uit een voorval genoemd in artikel 4.6 en de gezamenlijke vorderingen de in artikel 4.6 gestelde maxima te boven gaan, is LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED slechts gehouden tot betaling van de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan.

7.8 De Klant stelt LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zo snel mogelijk schriftelijk in kennis van de schade en in elk geval binnen vier weken na het ontdekken van de schade. Schade die niet binnen deze periode is gemeld aan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze periode is niet van toepassing op een Klant (een natuurlijk persoon die niet handelt in de itoefening van een beroep of LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED), indien deze Klant op redelijke gronden kan aantonen dat van hem/haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht, dat hij/ zij LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED binnen deze periode in kennis had kunnen stellen.

7.9 De uitzonderingen en beperkingen zoals beschreven in artikel 4 zijn niet van toepassing indien de schade door opzet of door grove schuld van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is veroorzaakt.

8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

8.1 De Klant is aansprakelijk jegens LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED voor de directe of indirecte schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en zijn/haar onrechtmatig gedrag. De Klant zal LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de schade vergoeden die door zijn/haar toedoen is ontstaan, ook in geval van ondergeschikte fouten.

8.2 De Klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED of aan derde partijen door het gebruik van de SIM-kaart of deTOGGLE LYCAMOBILE TOP UP Voucher door ongeacht welke personen of aan ongeacht welke telefoon, ook in het geval van verlies of diefstal.

8.3 In het geval van verlies of diefstal van deTOGGLE SIM-kaart, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zo snel mogelijk in kennis te stellen van dit verlies of deze diefstal en om het gebruik van kaarttegoeden en aan de SIM-kaart verbonden diensten te voorkomen. Uitsluitend de klant zelf is verantwoordelijk voor de SIM-kaart en hij of zij kan geen vergoeding eisen van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED voor verlies of diefstal van de SIM-kaart.

9 WIJZIGINGEN

9.1 LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Daarnaast verklaart LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zich naar beste vermogen te hebben ingespannen om te juistheid te garanderen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen informatie, maar dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor fouten, omissies en misverstanden die daaruit voortvloeien.

9.2 Tarieven en factureringsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; dit kan het gevolg zijn van omstandigheden waarop LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geen invloed heeft, zoals wijziging van de groothandelsprijzen die in rekening worden gebracht door derden. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website www.togglemobile.nl.

10 KLACHTEN EN GESCHILLEN

10.1 Geschillen tussen de Klant als natuurlijke persoon niet handelend in de hoedanigheid van een professionele onderneming en LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst in opdracht van of te verlenen door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kunnen zowel door de Klant als door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.

10.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant zijn/haar klacht eerst schriftelijk aan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED heeft voorgelegd. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/ haar wordt meegedeeld.

10.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 7.2 lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

10.4 Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED aan deze keuze gebonden. Indien LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED dit wil doen, moet zij de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

10.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

11 TOEPASSELIJK RECHT

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12 PRODUCT OMSCHRIJVING

“TOGGLE” en TOGGLE MOBILE is een merk van WWW Holding Company Ltd en toegekend aan de Producte onder licentie. De Producten worden uitgegeven door Lycamobile Distribution Limited.
Diensten worden verleend door Lycamobile Netherlands Limited en TEAMTalk.com Limited.